Privacyverklaring

Privacyverklaring van Relatiebemiddeling 60 Plus

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy maximaal te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonsgegevens door onze organisatie, Relatiebemiddeling 60 Plus worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze website www.relatiebemiddeling60plus.nl, hierna ‘’onze website’’, en door het via deze website doorgeven van uw e-mailadres of overige persoonsgegevens, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u ermee akkoord, mede met de verwerking van die gegevens.

 

1.       Algemeen

  1. De Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Relatiebemiddeling 60 Plus.
  2. Relatiebemiddeling 60 Plus respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en haar cliënten.  Relatiebemiddeling 60 Plus staat er voor in, dat de door haar verkregen persoonsgevenens door haar, vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
  3. Relatiebemiddeling 60 Plus past deze privacyvoorwaarden van tijd tot tijd aan. Als Relatiebemiddeling 60 Plus wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zal zij de betrokkene daarvan voorafgaand informeren, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. Relatiebemiddeling 60 Plus raadt de betrokkene dan ook aan om deze voorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen.

 

2. Definities

2.1 . In deze privacyvoorwaarden worden termen gebruikt     waarvan de betekenis hier wordt toegelicht:

  1. Persoongegevens: alle informatie die een individuele persoon (de Betrokkene’’) kan identificeren, zoals naam, contactgegevens, foto, medische gegevens, geslacht, sexuele voorkeur, geboortedatum, politieke voorkeur, IP-adres, inloggegevens etc.
  2. Betrokkene: ieder persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
  3. Verwerken van persoonsgegevens: iedere verwerking van persoonsgegevens, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2.2. Relatiebemiddeling 60 Plus kan uw persoonsgevens op verschillende manieren verkrijgen:

– door gebruik van cookies( zie onderstaand)

– tijdens uw registratie en gebruik van de Website

– naar aanleiding van informerende telefoongesprekken

– tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de bemiddeling

– gedurende de uitvoering van de bemiddeling

– door uw aanmelding voor een activiteit

 

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Relatiebemiddeling 60 Plus verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf verstrekt, zoals de persoonsgegevens die op de website via het inschrijf – of contactformulier worden opgegeven. Via de website kunnen singles zich aanmelden, en dan aan de hand van een via de website verstuurd bericht, kan een afspraak gemaakt worden om de betrokkene vrijblijvend te informeren over de dienstverlening van Relatiebemiddeling 60 Plus.

3.2. Bij de inschrijving voor lidmaatschappen en het aanvragen van een vrijblijvend gesprek moeten bepaalde persoonsgegevens worden opgegeven, zoals naam, geboortedatum, adresgegevens, e- mailadres en telefoonnummer.  De via deze website verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de inschrijving, die via deze website tot stand komt of om de betrokkene vrijblijvend te informeren over de dienstverlening van Relatiebemiddeling 60 Plus.

3.3. Persoonsgegevens die per e –mail of telefonisch worden verstrekt, worden verwerkt om het contactverzoek van de betrokkene te behandelen.

3.4. Indien een inschrijving plaatsvindt, verwerkt Relatiebemiddeling 60 Plus persoonsgegevens voor zover dat door Relatiebemiddeling 60 Plus nodig wordt geacht om een match met een ander lid van Relatiebemiddeling 60 Plus te bewerkstelligen en om anderszins uitvoering te geven aan het tussen Relatiebemiddeling 60 Plus en de betrokkene gesloten overeenkomst.

3.5. Tijdens het match proces dat in het kader van de overeenkomst wordt uitgevoerd, zullen het profiel en andere relevante informatieve omtrent betrokkene worden uitgewisseld met andere leden van Relatiebemiddeling 60 Plus, e.e.a. voor zover Relatiebemiddeling 60 Plus dat op enig moment nodig acht om een of meer andere cliënten van Relatiebemiddeling 60 Plus te overtuigen tot het leggen van contact met de betrokkene.

3.6. Relatiebemiddeling 60 Plus kan persoonsgegevens van haar cliënten delen met andere relatiebemiddelingsbureaus wanneer Relatiebemiddeling 60 Plus inschat dat de eigen database onvoldoende  mogelijkheden biedt voor een match van de betrokkene. Andere bureaus zullen uitsluitend de daarvoor nodige informatie ontvangen en deze uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

3.7. Andere derde partijen met wie persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld, bijvoorbeeld de hostingprovider van Relatiebemiddeling 60 Plus, zullen slechts persoonsgegevens ontvangen als daar een contractuele of wettige grondslag voor is.

3.8. Het gebruik van persoonlijk (beeld) materiaal, bijvoorbeeld naam en foto, voor promotionele doeleinden zal slechts met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de betrokkene plaatsvinden.

3.9. Een andere reden voor gebruik van persoonsgegevens door Relatiebemiddeling 60 Plus is het informeren van de betrokkene over eventuele acties, uitnodigingen of wijzigingen in de dienstverlening. Relatiebemiddeling 60 Plus zal dit nooit doen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming/ aanmelding daarvoor door de betrokkene, met uitzondering van berichten van Relatiebemiddeling 60 Plus die overwegend betrekking hebben op de dienstverlening/ berichtgeving van Relatiebemiddeling 60 Plus waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven.

3.10. Wanneer betrokkene berichten ontvangt, kan hij zich steeds afmelden of uitschrijven. Indien de wijze van uitschrijving niet bij de berichtgeving is vermeld, kan de gebruiker daarvoor een e –mail sturen naar info@relatiebemiddeling60plus.nl.

3.11. Naast de hierboven beschreven redenen voor verwerking van persoonsgegevens,  kan Relatiebemiddeling 60 Plus ook andere wettelijke grondslagen voor verwerking hebben. Indien een andere grond aan de orde is, is toestemming van de betrokkene niet vereist, behalve wanneer de belangen of de grondrechten van de betrokkene zwaarder wegen dan die andere belangen ( bijvoorbeeld opsporing van strafbare gedragingen).

3.12. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons vrij te geven, maar het is u bekend dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

 

4. Duur van de verwerking

4.1. Persoonsgegevens van betrokkenen die zich nog niet hebben ingeschreven en/of geen overeenkomst aangaan met Relatiebemiddeling 60 Plus worden bewaard totdat de betrokkene opdracht geeft deze te verwijderen en maximaal bewaard voor de duur dat het noodzakelijk is om betrokkene te informeren over de diensten die door Relatiebemiddeling 60 Plusworden aangeboden.

4.2  Persoonsgegevens van clienten van Relatiebemiddeling 60 Plus worden bewaard en verwerkt gedurende en na de duur van de overeenkomst/ inschrijving. Bij het beeindigen van de overeenkomst/ inschrijving zal worden gevraagd of de gegevens direct of na een overeengekomen periode geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Deze perioden zal nooit langer zijn dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Slechts wanneer er (een vermoeden van ) een conflict is aan het einde van de contractduur, mogen persoonsgegevens langer worden bewaard met het oog op bewijsvoering voor een eventuele procedure bij de Geschillencommissie of de rechtbank.

5. Uw rechten als betrokkene

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

5.3. Recht van verzet:

De privacy wetgeving biedt u het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegegevens voor doeleinden van direct marketing ; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van uw toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. De hiervoor genoemde rechten zijn u toegekend op grond van de wet. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail, post of het contactformulier op de website.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen zoals niet toegestaan is in de wetgeving.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via info@relatiebemiddeling60plus.nl of telefoonnummer 0800-3330006.

Ook kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Daarnaast heeft u steeds het rceht om een procedure bij de rechtbank te starten, bijvoorbeeld wanneer u meent schade te hebben gelden als gevolg van de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid| Aansprakelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing etc. van uw persoonsgegevens te voorkomen. Relatiebemiddeling 60 Plus heeft de van haar te vergen redelijke maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Wanneer desondanks situaties ontstaan waarin persoonsgegevens worden verwerkt op niet-toegestane wijze of door ongewenste derden, dan horen wij dat graag direct van u zodat we maatregelen kunnen treffen en schade kunnen beperken.

6.2. In geen geval kan Relatiebemiddeling 60 Plus aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7. Toegang door derden

7.1. Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, hebben wij onze werknemers toegang verleend tot uw persoonsgegevens.

7.2. Wij garanderen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens te bewerkstelligen door het sluiten van contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld via geheimhoudingsverklaringen, met onze werknemers en contractpartners. Dergelijke verplichtingen van derden zullen tegemoet komen aan de eisen uit dit Privacy Beleid.

8.  Cookies

8.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestandje dat via onze server verzonden wordt en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie over uw internetverbruik wordt opgeslagen op deze cookies en kunnen slechts door ons gelezen worden gedurende de duur van uw bezoek aan onze website.

8.2. Onze Website gebruikt cookies om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Op dit moment is het voor bedrijven wettelijk verplicht om voor het gebruik of opslaan van cookies op computers of mobiele apparaten, toestemming te vragen van de gebruikers. Dat is de reden dat ons Privacy beleid ook deze bepalingen over cookies bevat, om u informatie te geven over de cookies die wij gebruiken en de reden dat wij dat doen.

8.3. Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om cookies te aanvaarden. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en uw toestemming intrekken. Wilt u de installatie van cookies direct weigeren, klik dan in het daartoe aangeboden pop-up scherm voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browsersysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

8.4 Google Analytics 
Relatiebemiddeling 60 Plus verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Relatiebemiddeling 60 Plus gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op het apparaat van de websitebezoeker worden opgeslagen, om logboekgegevens en het gedrag van de websitebezoeker op de website, in anonieme vorm te verzamelen. Google gebruikt deze informatie vervolgens om het websitegebruik van de websitebezoeker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Relatiebemiddeling 60 Plus zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de websitebezoeker te verzamelen. Noch Relatiebemiddeling 60 Plus, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de websitebezoeker.

Vragen?

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@relatiebemiddeling60plus.nl of door gebruik te maken van het contactformulier op onze Website.